VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (VOP)

včetně Reklamačního řádu

pro prodej vlastních autorských produktů prodávajícího z oblasti osobního rozvoje v elektronické podobě       (e-booky, newslettery, e-mail a on-line kurzy, motivace, placené členství)

I. Úvodní ustanovení

1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) platí pro nákup digitálního obsahu dostupného na webových stránkách www.psychoterapeuticky.cz

2. Prodej digitálního obsahu je uskutečňován na základě Kupní smlouvy uzavírané mezi Prodávajícím a Kupujícím. Proces uzavírání Kupní smlouvy je podrobně popsán v čl. III. VOP. Tyto VOP jsou dokumentem, který je nedílnou součástí Kupní smlouvy.

II. Pojmy VOP

1. PRODÁVAJÍCÍ
Ivan Olenič
IČ: 65425324 
Sídlo: Praha 8, 182 00 Hlaváčova 1164
Zapsaný v živnostenském rejstříku
Kontaktní telefon: 720 561 758
Adresa pro doručování elektronické pošty: psychoterapeuticky@gmail.com

2. KUPUJÍCÍ je ten, kdo na webových stránkách www.psychoterapeuticky.cz uzavře s prodávajícím Kupní smlouvu, a tím koupí některý z produktů. Kupujícím může být podnikatel (podnikající fyzická osoba - OSVČ anebo právnická osoba, např. s.r.o. nebo akciová společnost) anebo spotřebitel

3. SPOTŘEBITEL je podle zákona fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu povolání. Pokud jste fyzická osoba a do objednávky uvedete IČO, budu mít zato, že Kupní smlouvu uzavíráte jako podnikatel, a ne jako spotřebitel

4. SPOTŘEBITELSKÁ SMLOUVA je Kupní smlouva, ve které jako Kupující vystupuje spotřebitel. Podle platných zákonů je spotřebitel více chráněn než Kupující, který není spotřebitelem. Současně má prodávající i více povinností vůči spotřebiteli než vůči jinému Kupujícímu a je povinen poskytnout spotřebiteli informace stanovené jak občanským zákoníkem, tak zákonem na ochranu spotřebitele. Je-li Kupujícím jiná osoba než spotřebitel, neužijí se ta ustanovení VOP, která slouží výhradně pro ochranu spotřebitele

5. SMLOUVA UZAVŘENÁ DISTANČNÍM ZPŮSOBEM je Kupní smlouva, která je uzavřena prostřednictvím prostředků komunikace na dálku, tj. je uzavřena, aniž by se Prodávající a Kupující museli osobně potkat, protože ji uzavírají přes webové rozhraní nebo prostřednictvím mailové komunikace, telefonicky nebo s využitím obdobných komunikačních prostředků. Náklady spojené s použitím prostředků komunikace na dálku (zejména náklady na internetové připojení a telefonní hovory) si kupující hradí sám. Učiněním objednávky výslovně souhlasíte s použitím prostředků komunikace na dálku

6. PRÁVNÍ PŘEDPISY jsou platné právní předpisy, kterými se řídí vztah mezi Kupujícím a Prodávajícím. Jde zejména o zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen "NOZ") a v případech, kdy je Kupujícím spotřebitel, je to i zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele

III. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

1. Kupující objednává produkty přes webové rozhraní, tj. skrze automatický systém, kliknutím na zobrazené tlačítko "KOUPIT" nebo "ZAPLATIT" u konkrétního produktu

2. POPIS PRODUKTŮ - Na webové stránce www.psychoterapeuticky.cz/minishop je uveden podrobný popis nabízených produktů včetně uvedení toho, co obsahují, komu jsou určeny, co Kupujícímu mohou přinést a v jakém formátu jsou poskytovány, případně, zda jsou pro jejich efektivní používání a absolvování nutné ještě nějaké další podmínky. Může zde být i podrobný popis bonusů, které jsou k jednotlivým produktům poskytnuty. Veškeré prezentace uvedené na webu jsou informativního charakteru a jako Prodávající nejsem povinnen uzavřít Kupní smlouvu ohledně těchto produktů. Ustanovení § 1732 odst. 2. Občanského zákoníku se nepoužije.

3. ZAKOUPENÍ PRODUKTŮ pro zakoupení produktů uvedných na webové stránce jako Kupující vyplníte po výběru produktu v zobrazeném formuláři vaše jméno, příjmení nebo firmu, adresu, email, případně telefonní číslo, u podnikatelů IČ, DIČ, a zvolíte způsob úhrady. Uhrazením kupní ceny je Kupní smlouva uzavřena

4. Kupní smlouva se uzavírá v českém jazyce. Smlouva se uzavírá v elektronické podobě, tvoří ji vaše identifikátory, provedená platba, souhlas s těmito VOP a s Informacemi o ochraně osobních údajů. Smlouvu archivuji v elektronické podobě, není přístupná

IV. Cena produktů a platba

1. CENA PRODUKTŮ Na webovém rozhraní je vždy uvedena i aktuálně platná cena jednotlivých produktů. Cena je platná po celou dobu, kdy je na webovém rozhraní uvedena. Pokud je uvedena akční cena, je spolu s tím uvedeno i za jakých podmínek a do jaké doby akční cena platí. Vzhledem k charakteru produktů nevznikají žádné náklady na dopravu a ani další náklady spojené s jeho dodáním. Uvedená cena je konečnou cenou

2. Sjednanou kupní cenou je cena uvedená u produktu v okamžiku nákupu. Pokud by došlo ke zjevné chybě při uvedení ceny na webovém rozhraní (tím je myšlen především překlep, chyba při zadávání ceny, technická chyba), pak nejsem povinnen vám za takovou zjevně chybnou cenu produkt dodat, a to ani v případě, že již došlo k platbě. V takovém případě jsem oprávněn od Kupní smlouvy odstoupit.

3. Není-li mezi námi výslovně ujednáno jinak, máme právo vám produkty dodat až po úplném zaplacení sjednané kupní ceny.

4. ZPŮSOB PLATBY Kupní cenu je možné uhradit následujícími způsoby:

- Bezhotovostně bankovním převodem na můj účet (platba trvá většinou 1 - 2 pracovní dny)

- Bezhotovostně platebními kartami VISA, VISA Electron, MasterCard, Maestro (platba se provede ihned).

- Online bankovním převodem (platba se provede ihned).

Platební metody jsou napojeny na platební bránu společnosti GOPAY s.r.o., která poskytuje zabezpečenou technologii přijímání platebních karet a online bankovních převodů. Čísla platebních karet, kreditních karet a hesla k elektronickému bankovnictví zadáváte pomocí zabezpečeného a důvěryhodného kanálu společnosti GOPAY s.r.o.

Případné další způsoby platby budou uvedeny na webovém rozhraní nebo mohou být mezi námi výslovně dohodnuty. Kupní cena se hradí v korunách českých.

5. SPLATNOST KUPNÍ CENY. Kupní cena je zaplacena v okamžiku, kdy je příslušná částka připsána na můj bankovní účet.

O přijetí platby vám vystavíme doklad o přijaté platbě, který u online platebních metod obdržíte obratem po provedení platby, v ostatních případech do 3 pracovních dnů od přijetí platby.

V. Dodací podmínky

1. ZPŮSOB DODÁNÍ Při koupi e-booku bude digitální obsah ve formátu pdf nebo obdobném dodán po zaplacení kupní ceny na e-mail jako příloha e-mailové zprávy nebo zasláním odkazu, na kterém je obsah možno stáhnout či otevřít. Při koupi on-line kurzu vám po uhrazení ceny bude vytvořen uživatelský účet na webovém rozhraní a budou vygenerovány a na elektronickou adresu uvedenou v objednávce zaslány přístupové údaje k vašemu uživatelskému účtu (podmínky užívání jsou uvedeny v čl. VI těchto VOP). V případě, že je pro všechny přihlášené kurz otevírán ve stejný den, obdržíte po zaplacení přístupové údaje v předem ohlášený den. Po přihlášení s využitím přístupových údajů vám bude digitální obsah (on-line kurz) dodán zpřístupněním členské sekce. Je-li to s ohledem na návaznost obsahu efektivní, budou vám jednotlivé lekce zpřístupňovány postupně, dle harmonogramu uvedeného na "nástěnce" členské sekce on-line kurzu. Při koupi členství v placeném klubu, budete po zaplacení kupní ceny vpuštěni administrátorem do placeného klubu (uzavřená Facebook skupina).

2. DODACÍ LHŮTA. E-book, on-line kurz a členství v placeném klubu bude dodáno do 3 pracovních dnů poté, kdy bude platba připsána na bankovní účet.

3. Po dodání ebooku si prosím co nejdříve zkontrolujte funkčnost a dostupnost obsahu a zjistíte-li nedostatky nebo vady, kontaktujte nás, prosím, abychom mohli provést nápravu. Podrobnosti jsou uvedeny v čl. VIII těchto VOP.

VI. Údaje o funkčnosti digitálního obsahu a jeho součinnosti s hardwarem a softwarem a ochrana autorských práv

1. Digitální obsah zasíláme pouze vám, jako Kupujícímu, na vaši elektronickou adresu, případně zpřístupněním adresy webové stránky, kde je obsah umístěn, nebo vpuštěním do uzavřené Facebook skupiny. Digitální obsah vyžaduje k plné funkčnosti, abyste měli k dispozici hardwarové a softwarové vybavení umožňující otevřít a pracovat s dokumenty ve formátu .doc a pdf. K přehrání obsahu v on-line kurzu ve členské sekci je nutné se přihlásit do vašeho uživatelského účtu zadáním přístupových údajů. K přehrání obsahu v placeném klubu je nutné být přihlášen pod svým uživatelským jménem na Facebooku. Obsah v on-line kurzu a placeném klubu přehrajete s pomocí internetového prohlížeče podporující audio přehrávání. Software musí obsahovat obvyklé zvukové kodeky. Pro on-line přehrávání obsahu je nezbytné, abyste byli připojeni k síti internet s dostatečnou rychlostí připojení. Dále je nutné, aby váš hardware umožňoval zvukový výstup. Neodpovídám za nedostupnost obsahu v případě nefunkčnosti či pomalé rychlosti vašeho internetového připojení. Může se stát, že je obsah krátkodobě dočasně nedostupný v případě údržby dat nebo výpadků serveru. Webové stránky mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění

2. Produkty jsou vytvořeny s využitím mých znalostí a zkušeností a roků praxe. Jedná se o návody a doporučení a záleží jen na vás, jak je v praxi použijete a jakou péči a úsilí budete věnovat uvádění těchto informací do praxe. Proto nemůžu odpovídat za to, jakých konkrétních výsledků na základě produktů sami dosáhnete. Produkty nenahrazují osobní konzultaci. Digitální obsah je chráněn autorským právem a není možné jej bez mého předchozího výslovného písemného souhlasu dále šířit nebo umožnit jeho užití dalším osobám. Porušení autorských práv je postižitelné.

VII. Odstoupení od kupní smlouvy

  1. Ze zákona může spotřebitel od smlouvy uzavřené distančním způsobem odstoupit bez udání důvodů ve 14denní lhůtě od uzavření kupní smlouvy.

  2. Odstoupit od Kupní smlouvy nelze v případě dodání online digitálního obsahu, tj. bez hmotného nosiče, který byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, a spotřebitel byl při uzavření smlouvy upozorněn, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy. Za dostatečné upozornění je považováno odsouhlasení těchto VOP před úhradou digitálního produktu

3. Jako Kupující můžete od Kupní smlouvy odstoupit i v dalších případech stanovených zákonem nebo Kupní smlouvou a VOP, zejména v případě vadného plnění (článek VIII. VOP). Jako Prodávající jsem oprávněn od Kupní smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení vašich povinností z Kupní smlouvy, zejména v případě, kdy by došlo k neoprávněným zásahům do webového rozhraní, porušení autorských práv a v dalších případech stanovených zákonem. Pokud by ze strany Kupujícího nedošlo k úhradě kupní ceny ani ve lhůtě 10 dní po splatnosti, Kupní smlouva se uplynutím této lhůty ruší. V případě odstoupení od smlouvy jsem oprávněn vám okamžitě zrušit přístup do členské sekce.

VIII. Záruka, práva z vadného plnění, reklamační řád

1. Práva vznikající z vadného plnění se řídí platnými právními předpisy, zejména ustanoveními § 2099 až 2112 a § 2165 až 2174 NOZ.

2. Práva ze záruky se řídí zejména ustanoveními § 2113 až 2117 a § 2161 až 2164 NOZ.

3. Jako Prodávající odpovídám za to, že produkt při převzetí nemá vady.

4. V případě výskytu vady, kterou nelze odstranit nebo v případě opakovaného výskytu vady nebo výskytu většího počtu vad máte právo požadovat výměnu produktu za nový V případě, že neuplatníte právo na dodání nového produktu bez vad, můžete požadovat přiměřenou slevu. Přiměřenou slevu můžete žádat i v případě, že bych nebyl schopen vám nový produkt bez vad dodat, stejně tak i v případě, že bych nezjednal nápravu v přiměřené době nebo že by vám zjednání nápravy působilo značné obtíže. Vzhledem k charakteru produktu přichází v úvahu jako vada nedostupnost části obsahu, popřípadě chybějící nebo nečitelná část.

5. Práva z vadného plnění vám nenáleží, pokud byste před převzetím produktu věděli, že produkt má vadu, anebo byste vadu sami způsobili. Záruka a nároky z odpovědnosti za vady se nevztahují na vady způsobené nesprávným užíváním nebo uložením produktu.

6. Pokud vám nebyl produkt (resp. u online kurzu přístupové údaje) dodán v dodací lhůtě, prosím, zkontrolujte nejprve složky "hromadná pošta" nebo spam. Pokud ani tam produkt (přístupové údaje) nenaleznete, uplatněte reklamaci dle následujícího odstavce.

7. Reklamaci u nás uplatněte bez zbytečného odkladu po zjištění vad. Reklamaci můžete uplatnit mailem na elektronickou adresu psychoterapeuticky@gmail.com nebo telefonicky na tel. č. +420 720 561 758. Reklamaci vyřídím bez zbytečného odkladu, nejpozději do 21 dnů, pokud se výslovně nedohodneme jinak. O uplatnění a vyřízení reklamace vám poskytnu potvrzení cestou elektronické komunikace na vaši e-mailovou adresu, jste-li spotřebitel.

IX. Vyřizování stížností, řešení spotřebitelských sporů

1. Máte-li k uzavřené Kupní smlouvě, jejímu plnění či naší činnosti nějakou stížnost, kontaktujte mě prosím na elektronické adrese psychoterapeuticky@gmail.com nebo telefonicky na tel. č. +420 720 561 758

2. Podnikám na základě živnostenského oprávnění, kontrolním orgánem je příslušný živnostenský úřad, dohled nad dodržováním předpisů o ochraně spotřebitelů provádí Česká obchodní inspekce. Dodržování předpisů o ochraně osobních údajů dozoruje Úřad pro ochranu osobních údajů. I na tyto orgány se můžete obrátit se svými stížnostmi.

3. Pokud mezi námi jako prodávajícím a spotřebitelem dojde ke spotřebitelskému sporu, má spotřebitel právo na jeho mimosoudní řešení. Subjektem mimosoudního řešení podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je Česká obchodní inspekce. Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na stránkách České obchodní inspekce www.coi.cz. Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese https://ec.europa.eu/consumers/odr/.

4. Uvádím, že nejsem vázán žádnými kodexy chování (§ 1826 odst. 1 písm. e) NOZ).

X. Závěrečná ustanovení

1. Kupní smlouva je uzavírána na dobu určitou, do doby splnění povinností Prodávajícího a Kupujícího ze smlouvy vyplývající.

2. Ochrana osobních údajů je řešena samostatným dokumentem, který naleznete na webovém rozhraní.

3. Vezměte prosím na vědomí, že jsem oprávněn tyto VOP jednostranně měnit, pro Kupujícího však vždy platí text obchodních podmínek účinný v okamžiku odeslání objednávky.

4. Tyto VOP jsou účinné od 15.2.2020